Tezli Yüksek Lisans Programı yeni
          KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
              SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
               TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Aktif Program Sayısı 25
Aktif Öğrenci Sayısı 1599
Mezun Öğrenci Sayısı 533
Dönemlik Ücret İlk 4 Dönem 0 TL

Anabilim Dallarımız;

*Kamu Yönetimi Anabilim Dalı *Coğrafya Anabilim Dalı
*Tarih Anabilim Dalı  *İktisat Anabilim Dalı
*Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Dili Bilim Dalı(Sakarya Üniversitesi İle Ortak)  *Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı 
*Sosyoloji Anabilim Dalı (Sakarya Üniversitesi İle Ortak) *İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
*Aktüerya ve Risk Yönetimi Anabilim Dalı *İşletme Anabilim Dalı 
*Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı (Sakarya Üniversitesi İle Ortak)  *Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
*Sanat Tarihi Anabilim Dalı  *Uluslar Arası Politik Ekonomi Anabilim Dalı 
*Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Bilim Dalı *Girişimcilik Anabilim Dalı 
*Bölge Çalışmaları Anabilim Dalı  *Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Finans ve Katılım Bankacılığı
*Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı  *Sosyal Hizmet Anabilim Dalı 
*Disiplinlerarası Etik Değerler Anabilim Dalı  *Disiplinlerarası Bölge Çalışmaları Anabilim Dalı 
*Sosyoloji Anabilim Dalı  *Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı
*Disiplinlerarası Kültürel Miras ve Miras Alan Yönetimi Anabilim Dalı  

BİLGİLENDİRME:
                                                     
Başvuru Hakkında     : Akademik Takvimde Belirlenen tarihler arasında enstitü web sayfasından online olarak yapılmaktadır.

Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü :

- Lisans Diplomasına sahip olmak
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az  55 standart puan almış olmak.
-(Varsa) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.
- İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak

Askerlik İşlemleri : Kayıt tarihi itibarı ile yapılır.

-Detaylı Bilgi İçin Açıklama Kısmını Okuyunuz.
AÇIKLAMA
 
          Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.
 
Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.
 
Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
 
Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
 
Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.
 
Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
 
Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
 
Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
 
Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
 
Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
 
Tez sınavında başarılı olmak ve senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
 
Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
 
 
Detaylı bilgi için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin özellikle 5,6,7,8,9 maddelerine bakılabilir.