KİŞİSEL BİLGİLER

ÜNVANI:

Doç. Dr.

İDARİ GÖREVİ:

Müdür

DOĞUM YERİ:

Giresun

DOĞUM TARİHİ:

16.09.1962

MEDENİ HALİ:

Evli

TEL:

0370 433 88 34 - 2525

E-MAIL:

akarakaya@karabuk.edu.tr

 

LİSANS:

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 1985

YÜKSEK LİSANS:

İstanbul üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı 1988

DOKTORA:

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı 1997

YABANCI DİL:

İngilizce

MESLEKİ DENEYİM

 

1985-1989 Özel Sektör İşletmelerinde Muhasebe Yöneticiliği

1989-1991 TSK Maliye Yedek Subay

1991-1997 İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi

1997-1998 İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor

1998-2007 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Yrd. Doç. Dr.

2007-2011Karabük Üniversitesi Yrd. Doç. Dr.

2011-          Karabük Üniversitesi Doç. Dr.

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 

 Ay, F. A., “İşletmelerde Çalışanların Motivasyonlarını Etkileyen Faktörler”, Cumhuriyet

Üniversitesi, 2006

Gürel, S.,” Stratejik Yönelim Bağlamında Etkin İletişim: Bir Araştırma”,Karabük Üniversitesi, 2012

Alpkan, S., “Turizm İşletmelerinde Stratejik Maliyet Yönetim Aracı Olarak Hedef Maliyetleme ve Uygulama Örneği”, Karabük Üniversitesi, 2012

Osmanlı, S., “Yönetim Bilgi Sistemlerinde Otomasyon Programlarının Rolü: Karabük Üniversitesi Yöneticilerine Yönelik Bir Araştırma”, Karabük Üniversitesi, 2012

Akkuzu, T.,”Yönetim Düşüncesinin Gelişim Sürecinde Siyasetnameler: Defterdar Sarı Mehmet Paşa Örneği”, Karabük Üniversitesi, 2013 

Deniz, H., “Eğitim Örgütlerinde Yönetsel Etiğin Rolü Üzerine Bir Araştırma”, Karabük Üniversitesi Örneği”, Karabük Üniversitesi, 2013 

Güner, S., ”Muhasebe Bilgi Sistemi Algısı: Karabük Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”, Karabük Üniversitesi, 2013 

Yılmaz, K., Acil Hizmetlerin Eşgüdümünde Etkili Faktörler: Karabük İlinde Bir Araştırma” Karabük Üniversitesi, 2013 

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

Dizdar, E. N, ve Karakaya, A. Demirçelik Endüstrisi Çalışanlarının Mesleki Güvenlik Problemleri ve Çözüm Önerileri, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2003–380309, 2004

ÖDÜLLER

 

26-29 Mayıs 2011 tarihlerinde KKTC’de düzenlenen 9. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi’nde “Kamu ve Özel Sektör Sağlık İşletmelerinde Hasta Memnuniyetinin Kıyaslanması Üzerine Bir Araştırma” konulu bildiri ile Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü

ÇALIŞMA KONULARI

 

Yönetim ve Strateji Organizasyon, Yönetim Geliştirme,  Yönetim Bilgi Sistemleri, Stratejik Yönetim, Stratejik Bilgi Sistemleri, Kriz Yönetimi, Stres Yönetimi, Girişimcilik, Küçük İşletme Yönetimi, Çevre Yönetimi, Kooperatif İşletmeciliği, Basın İşletmeciliği, Yönetim Muhasebesi

YAYINLARI

A.      Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A1. Karakaya, A., Ay, F. A., “Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma”, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:31, Sayı:1, 55-67 (2007).

A2.  Karakaya, A., Akbulut, H., “Safranbolu’daki Turizm İşletmelerinde Kurumsal Yönetimin Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma” Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 6, Sayı:11, 15-28 (2010).

B.       Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

 

 B1. Karakaya, A., “A Research on the Features of Strategic Knowledge”, International Strategic management Conference, 375-381, June 23-25 2005, Canakkale

 

 B2. Karakaya, A., “A Research on the Factors Affecting Strategic Knowledge System” 2th International Strategic management Conference, 355-364, June 8-10 2006, İstanbul

 B3. Karakaya, A., “Role Of The Strategist Features Of Entrepreneurs On The Success Of Local Development Strategies: A Research On The Entrepreneurs In Karabuk, Turkey”, 4th International Strategic Management Conference, 577-586,  June 19-21, 2008, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina.

B4. Karakaya, A., “Kooperatiflerde Yeni Stratejiler Üzerine Bir Araştırma”, XIX. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi (XIX. International Turkish Cooperative Congress), 56-77, 09-10 Ekim (October), Ankara –Türkiye, 2008.

B5. Karakaya, A., The Relationship Between The Strategic Planning (Strategic Management System) And Quality Improvement In Universities, 5 th International Strategic management Conference, 377-383, July 2-4, 2009, Stellenbosch, South Africa.

B6. Karakaya, A., Aydan, Ü., Dönmez, A., Student Satisfaction as a Strategic Tool in the Success of Newly Established Universities: Karabuk University Case Study, The 6th International Conference on Interdisciplinarity in Education ICIE’11, 207-217, April 14-16, 2011, Karabuk/Safranbolu, Turkey.

B7. Karakaya, A., Gürel, S., “Kooperatifçiliğin Gelecek Vizyonu ve Yerel Kalkınma Stratejileri Arasındaki İlişki: Karabük İlindeki Konut Yapı Kooperatiflerine Yönelik Bir Araştırma” (The Relationshop Between The Future Vision Of Co-Operatives And New Development Strategies: A Research About The Building Cooperatoves In The Karabuk Province), XX. Internatıonal Turkısh Cooperatıve Congress, 57-78, 06-07 October 2011, Ankara/Turkey.

B8. Karakaya, A., Alper Ay, F., Gürel, S., “Kültür ve Yönetim Tarzı Etkileşimi: Karadeniz Bölgesindeki Belediyelere Yönelik Bir Araştırma, 1st International Conference on the Black Sea Regional Culture, xxx-xxx, 6-9 October 2011 Sinop, Turkey.

B9. Karakaya, A., Ünal F.,  Örs, F., Kardemir A.Ş. Yönetim Bilgi Sistemi Üzerine Bir Araştırma, International Iron&Steel Symposium, 1228-1235, April 2-4 2012 Karabük, Turkey.

B10. Karakaya, A, Karaarslan, Z., Kardemir A.Ş.’de EFQM Mükemmellik Modeli Tasarımı Üzerine Bir Araştırma, International Iron&Steel Symposium, 1236-1242, April 2-4 2012 Karabük, Turkey.

B11. Karakaya, A., Gürel S., Vizyonun Paylaşılmasında İletişim ve Bilgi Sistemlerinin Rolü, International Iron&Steel Symposium, 1268-1275, April 2-4 2012 Karabük, Turkey.

B12. Tülübaş, R., Karakaya, A., Çağlar, Y., “Stating The Effective Factors of Filling A Doctor’s Prescription”, 6th International Conference on Quality in Healthcare, Accreditation and Patient Safety, April 18-21, 2012, Antalya, Turkey

B13. Karakaya, A., Alkış, H., Osmanlı, S., An investigation on vision developing:Karabuk University example, 8th International Strategic Management Conference, 165-171, June 21-23, 2012, Barcelona-Spain.

B14. Karakaya. A, Yılmaz, K., Problem Solving Approach at Organizational Development Activities: A Research at Karabuk University, 9th International Strategic Management Conference, June 27-29, 2013, Riga, Latvia

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

D1. Karakaya, A., “Yönetim Bilgi Sisteminin Karar Vermeye Etkisi ve Tekstil İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma”  Teknoloji ZKÜ Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl:2, Sayı:3-4, Eylül-Aralık 1999

D2. Karakaya, A., “Yönetim Bilgi Sisteminin Yönetim Sürecine Etkisi ve Tekstil İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma”  Teknoloji ZKÜ Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl:3 Sayı:1, Mart 2000

D3. Karakaya, A., “Sistem Kuramının İşletme Yönetimine Etkisi”  Teknoloji ZKÜ Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl:3 Sayı:2-3, Haziran/Eylül 2000

D4. Karakaya, A., “Yönetsel Bilginin Kaynakları Üzerine Bir Araştırma” Teknoloji ZKÜ Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 4, Sayı:3-4; Temmuz/Aralık 2001

 

D5. Karakaya, A., “Emniyet Mensuplarının Demografik Özellikleri ile Stres Faktörleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma”, Teknoloji Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 71-81 (2002).

D6. Gümüş, İ. ve Karakaya, A.,, “İşletmelerde Stratejik Bilgi Sisteminin Stratejik Yönetim Sürecine Etkileri Üzerine Bir Araştırma” Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi,  Sayı: 137, 5-1, Temmuz-Ağustos-Eylül 2002

D7.  Akova, O., Karakaya, A., “Otel Büyüklüğünün Önbüro Bölümü Organizasyon Yapısına Etkileri Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 2003-2, Sayı 7, 7-20 (2003).

D8. Karakaya, A., “İşletme Yöneticilerinin Stratejik Bilgi Sistemini Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma”, Standard Dergisi, Yıl: 42, Sayı: 495, Mart 2003.

D9. Karakaya, A.,  “Yönetim Geliştirmeyi Etkileyen Bazı Faktörler İle İlgili Bir Araştırma”, Teknoloji Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 81-87 (2004).

D10. Karakaya, A. “Yönetsel Bilginin Özellikleri Üzerine Bir Araştırma” Teknoloji Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 605-614 (2004).

D11. Karakaya, A., “Stratejik Bilgi Sisteminin Kriz Yönetimine Etkisi” , Standard  Dergisi, Yıl: 43, Sayı: 506, Şubat 2004.

D12. Karakaya, A., “Stratejik Yönetim Sisteminin Kriz Yönetimine Katkısı Üzerine Bir  Araştırma”, Teknoloji Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 7, Ocak – Haziran 2004.

D13. Karakaya, A., Akbulut, H., İşletmelerde Sorumluluk Merkezlerinin Stratejik Kontrol Ve Muhasebe Sistemi Açısından Analizi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar 2013, Cilt:9, Yıl:9, Sayı:1, 195-210 (2013)

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

E1. Karakaya, A., “Turizm İşletmelerinde Stratejik Bilgi Sisteminin Kriz Yönetimine Etkisi”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu Turizm Seminerleri II, 1-8, Safranbolu, 2000.

E2. Karakaya, A., “İşletme Yönetiminde Stratejik Bilgi Kullanımı Üzerine Bir Araştırma: Kardemir A.Ş. ve Bağlı Ortaklıklar”, 10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 303-320, 23-25 Mayıs 2002, Antalya.

E3. Karakaya, A., ve Çetinkaya, A., “Safranbolu’da Alternatif Turizmin Gerekliliği ve Türleri Üzerine Bir Araştırma”, Batı Karadeniz Bölgesi Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Sempozyumu, 15-16 Nisan 2004, Safranbolu/KARABÜK

E4. Karakaya, A., “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesinde Öğrenen Örgütler Modeli ve Karabük’te Bir Araştırma” 2. Kobiler ve Verimlilik Kongresi, 621-626, 02-03 Aralık 2005, İstanbul.

E5. Karakaya, A., “Karabük’ün Gelecek Vizyonunda Stratejik İşbirliği” Kuruluşundan Bugüne Karabük ve Demir Çelik Sempozyumu, 455-464, 2-3 Nisan 2010, Karabük.

E6. Karakaya, A., Akbulut, H., “Stratejik Yönetim Sürecinde Muhasebe Bilgi Sisteminin Yeri Üzerine Bir Araştırma”, 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 317-321, 6-8 Mayıs 2010, Zonguldak.

E7. Karakaya, A., Tülübaş, R., “Kamu Ve Özel Sektör Sağlık İşletmelerinde Hasta Memnuniyetinin Kıyaslanması Üzerine Bir Araştırma” 9. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 182-189, 26-29 Mayıs 2011, Salamis Bay Conti, KKTC.

E8. Karakaya, A., Karabük’ün Gelecek Vizyonunda Stratejik İşbirliği, Kuruluşundan Bugüne Karabük ve Demir Çelik Sempozyumu, 455-464, 2-3 Nisan 2010, Karabük

F. Diğer yayınlar:

F1. Karakaya A., Genel Muhasebe, Kale Ofset, Ankara: 2002

F2. Gürbüz A., Karakaya A., Altan S., Gül E., Katı E., Karabük İli Kalkınmasına Yönelik Mevcut ve Alternatif Yatırım Alanları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, Güven Ofset Ltd. Şti., Karabük: 2008

F3. Gürbüz A., Boz, M., Karakaya A., Altan S., Gül E., Karabük İşgücü Piyasası Analizi 2010, ISBN 978-605-359-444-4, [y.y.], Karabük: 2011

KONFERANSLAR

“İş İlişkilerini Yönlendirme”, Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü, 16 Mayıs 2012

“Girişimcilik”, Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü, 15 Mayıs 2012

“Vizyon Yönetimi”, Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü, 14 Mayıs 2012

“İş Ortamında Doğru İletişim ve Verimlilik Artışı”, Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 27 Nisan 2012

“İş Ortamında Doğru İletişim ve Verimlilik Artışı”, Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 27 Nisan 2012

“Başarının Sırları Liderlik ve Ekip Ruhu”, Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 20 Nisan 2012

“Başarının Sırları Liderlik ve Ekip Ruhu”, Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 20 Nisan 2012

“Türk Kültüründe Yönetmek”, Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 13 Nisan 2012

“Türk Kültüründe Yönetmek”, Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 13 Nisan 2012

“Problem Çözme Teknikleri”, Karabük Polisevi, 14 Mart 2012

“Sosyo- Kültürel Farklılıklar”, Karabük Polisevi, 13 Mart 2012

“Problem Çözme Teknikleri”, Karabük Polisevi, 07 Mart 2012

“Problem Çözme Teknikleri”, Karabük Polisevi, 29 Şubat 2012

“Takım Çalışması”, Karabük Polisevi, 28 Şubat 2012

“Stres Yönetimi”, Karabük Polisevi, 22 Şubat 2012

“Takım Çalışması”, Karabük Polisevi, 17 Şubat 2012

“Stres Yönetimi”, Karabük Polisevi, 15 Şubat 2012

Etkili İletişim Teknikleri”, Teknik Eğitim Fakültesi Seminer Salonu, 04 Temmuz 2011

Etkili İletişim Teknikleri”, Teknik Eğitim Fakültesi Seminer Salonu, 04 Temmuz 2011

Etkili İletişim Teknikleri”, Teknik Eğitim Fakültesi Seminer Salonu, 27 Haziran 2011

Etkili İletişim Teknikleri”, Teknik Eğitim Fakültesi Seminer Salonu, 27 Haziran 2011

“İş Aile Dengesi”, Teknik Eğitim Fakültesi Seminer Salonu, 24 Haziran 2011

“Etkili İletişim Teknikleri”, Teknik Eğitim Fakültesi Seminer Salonu, 24 Haziran 2011

“Yönetim Bilgi Sistemleri”, Kredi ve Yurtlar Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü, 14 Haziran 2011

“Sistem Yönetimi”, Kredi ve Yurtlar Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü, 14 Haziran 2011

“İletişim”, Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, 07 Haziran 2011

“İletişim”, Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, 06 Haziran 2011

“İletişim”, Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, 02 Haziran 2011

“İletişim”, Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, 01 Haziran 2011

“İletişim”, Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, 30 Mayıs 2011

“Planlama”, Karabük Üniversitesi seminer Salonu, 22 Mayıs 2011

“İletişim”, Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu,18 Mayıs 2011

“İletişim”, Karabük Üniversitesi Seminer Salonu, 15 Mayıs 2011

“Kişisel Gelişim”, Karabük Üniversitesi Seminer Salonu, 15 Mayıs 2011

“İletişim”, Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, 04 Mayıs 2011

“Takımla Çalışma Teknikleri”, Karabük Polisevi, 30 Mart 2011

“Sosyo-Kültürel Farklılıklar”, Karabük Polisevi, 30 Mart 2011

“Problem Çözme Teknikleri”, Karabük Polisevi, 24 Mart 2011

“Takım Çalışması ve Ekip Ruhu”, Karabük Polisevi, 22 Mart 2011

“Problem Çözme Teknikleri”, Karabük Polisevi, 07 Mart 2011

“İletişim”, Karabük Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Konferans Salonu, 12 Mayıs 2010

“Örgütlerin İşleyişi: Yönetim Labirenti”, 12 Mayıs 2009

“Kişisel Gelişim”, Karabük Üniversitesi Konferans Salonu, 28 Mart 2009

“İldeki Sosyo-Kültürel Dinamikler ve Değişim Süreci” Karabük Polisevi, 11 Kasım 2008

“Risk Analizi”, Karabük Polisevi, 11 Kasım 2008

“Karabük’ün Stratejik Analizi”, Safranbolu Cinci Han, 16 Ağustos 2008

“Yenice’nin Stratejik Analizi”, Yenice Belediyesi, 25 Temmuz 2008

“Kişisel Gelişim”, Karabük Üniversitesi Konferans salonu, 26 Nisan 2008

“Karabük’ün Kalkınmasında 3 Nisan Ruhu: Gelecek Vizyonu”, Karabük Üniversitesi Konferans salonu, 04 Nisan 2008

“Müşteri İle Etkili İletişim Kurmak ve Müşteri Beklentilerini Karşılamak”, Karabük Üniversitesi Konferans salonu, 05 Aralık 2007

“Karar Verme ve Problem Çözme”, Karabük Polisevi, 09 Mayıs 2007

“Karar Verme ve Problem Çözme”, Karabük Polisevi, 09 Mayıs 2007

“Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri”, Karabük Polisevi, 08 Mayıs 2007

“İnsan İlişkileri ve İletişim”, Safranbolu Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu, 07 Mayıs 2007

“Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri”, Karabük Polisevi, 07 Mayıs 2007

“İnsan İlişkileri ve İletişim”, Safranbolu Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu, 07 Mayıs 2007

“İldeki Sosyo-Kültürel Dinamikler ve Değişim Süreci”, Karabük Polisevi, 04 Temmuz 2006

“Risk Analizi”, Karabük Polisevi, 04 Temmuz 2006

“İnsan İlişkileri ve İletişim”, Safranbolu Emniyet Müdürlüğü, 21 Nisan 2006

“Milli egemenlik ve Kazanımları”, 21 Nisan 2006

Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri”, Safranbolu Emniyet Müdürlüğü, 18 Nisan 2006

“Yönetimde Problem Belirleme, Önleme ve Çözme Teknikleri”,  19 Mayıs 2005

“Takım Çalışması”, Karabük Polisevi, 17 Mayıs 2005

“Toplum Destekli Polislik”, Karabük Polisevi, 10 Mayıs 2005

“Milli Egemenliğin Yönetim Anlayışı”, 22 Nisan 2005

“Avrupa Birliği Sürecinde Türk Kooperatifçiliği”, Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi Konferans salonu, 21 Aralık 2004

“Değişim Küreselleşme ve Yönetsel Teknikler”, Safranbolu Emniyet Müdürlüğü, 15 Aralık 2004

“Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar”, Safranbolu Emniyet Müdürlüğü, 15 Aralık 2004

“Problem Çözme Teknikleri”, Safranbolu Emniyet Müdürlüğü, 10 Aralık 2004

“Stres ve Başa Çıkma Yöntemleri”, Safranbolu Emniyet Müdürlüğü, 10 Aralık 2004

“Yönetimde Problem Belirleme, Önleme ve Çözme Teknikleri”, 08 Aralık 2004

“Cumhuriyetin 81. Yılında Yönetim Anlayışımız”, Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu, 29 Ekim 2004

“Stratejik Planlama”, Karabük Emniyet Müdürlüğü, 03 Haziran 2004

“Stres ve Çözümü”, Karabük Emniyet Müdürlüğü, 01 Haziran 2004

“Problem Çözme Teknikleri”, Karabük Emniyet Müdürlüğü, 28 Mayıs 2004

“Stres ve Çözümü”, Karabük Emniyet Müdürlüğü, 24 Mayıs 2004

“Problem Çözme Teknikleri”, Karabük Emniyet Müdürlüğü, 21 Mayıs 2004

“Stres ve Çözümü”, Karabük Emniyet Müdürlüğü, 14 Mayıs 2004

“Problem Çözme Teknikleri”, Karabük Emniyet Müdürlüğü, 13 Mayıs 2004

“Stres ve Çözümü”, Karabük Emniyet Müdürlüğü, 07 Mayıs 2004

“Problem Çözme Teknikleri”, Karabük Emniyet Müdürlüğü, 06 Mayıs 2004

“Stres ve Çözümü”, Karabük Emniyet Müdürlüğü, 30 Nisan 2004

“Yönetimde Problem Belirleme, Önleme ve Çözme Teknikleri”, Karabük Emniyet Müdürlüğü, 29 Nisan 2004

“Stres ve Çözümü”, Karabük Emniyet Müdürlüğü, 26 Şubat 2004

“Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar”, Safranbolu Emniyet Müdürlüğü, 25 Şubat 2004

“Stres Yönetimi ve Problem Çözümü”, Safranbolu Emniyet Müdürlüğü, 24 Şubat 2004

“Stres ve Çözümü”, Karabük Emniyet Müdürlüğü, 17 Şubat 2004

“Stres Yönetimi ve Problem Çözümü”, Safranbolu Emniyet Müdürlüğü, 24 Ekim 2003

“İletişim”, Safranbolu Emniyet Müdürlüğü, 24 Ekim 2003

“İletişim”, Safranbolu Emniyet Müdürlüğü, 13 Kasım 2002

“Stres Yönetimi ve Problem Çözümü”, Safranbolu Emniyet Müdürlüğü, 11 Kasım 2002

“Türkiye’ de Toplam Kalite Yönetiminin Kamu Sektöründe Uygulamalarına Yönelik Öneriler”, Safranbolu Kaymakamlığı, 18 Ekim 2002

“İletişim”, Safranbolu Emniyet Müdürlüğü, 06 Mart 2002

“Stres Yönetimi ve Problem Çözümü”, Safranbolu Emniyet Müdürlüğü, 04 Mart 2002

“İletişim”, Safranbolu Emniyet Müdürlüğü, 03 Ekim 2001

“Stres Yönetimi ve Problem Çözümü”, Safranbolu Emniyet Müdürlüğü, 01 Ekim 2001

“Toplam Kalite Yönetimi”, 125. Er Eğitim Alay Komutanlığı, 20 Ağustos 2000

“Çevre”, Safranbolu Şoförler Cemiyeti, 10 Nisan 2000